Chladiče výkonových polovodičov

Chladiče pre výkonové polovodičové súčiastky vyrábané a dodávané firmou HPM therm podľa spôsobu odvodu stratového tepla sa delia na :

 • vzduchové chladiče
 • kvapalinové chladiče
 PDF download: 
 
 
Vzduchové chladiče na báze tepelných trubíc (TT)
 • využívajú fyzikálne princípy tepelnej trubice (uzatvorený priestor, čiastočne zaplnený teplovýmennou látkou a jej parami)
 • vynikajúce chladiace vlastnosti
 • úspora zastavaného objemu a hmotnosti (menší a ľahší ako klasické hliníkové chladiče)
 • vysoká prevádzková spoľahlivosť a jednoduchý servis 
 • tepelná trubica funguje iba v polohe, kedy kontaktná kocka je nižšie ako lamely (gravitačné TT)
 • možno ich použiť v stacionárnych aplikáciách (rozvodne, meniče) ako aj v transportných aplikáciách (vlaky, trolejbusy a pod.)
 • nepredstavujú žiadnu ekologickú záťaž pri dodržiavaní zákonov o odpadoch
 • možno ich rozdeliť na chladiče pre prirodzené/voľné chladenie a nútené chladenie
 • tepelný výkon týchto chladičov sa pohybuje od niekoľko wattov rádovo až do niekoľkých kW
 
   
  Voľná konvekcia   Nútené prúdenie


Kvapalinové chladiče 

 • k odvodu tepla využívajú kvapalinu (chladivo), ktorej vlastnosti musia zodpovedať jej použitiu 
 • predstavujú výkonenejší typ chladiča
 • využívajú princíp prenosu tepla z pevnej látky do chladiaceho média - kvapaliny, ktorá odvádza núteným spôsobom teplo do externého chladiča s pomocou čerpadla
 • vyznačujú sa tuhou konštrukciou s malým zastavaným objemom na jednotku odvedeného výkonu
 • konštrukčne umožňujú jednoduché usporiadanie do rôznych elektricky prepojených skupín
 • voľba chladiacej kvapaliny úzko súvisí s návrhom chladiaceho okruhu meniča
 • vhodné kvapaliny/chladivá pre chladiace okruhy: priemyselná, destilovaná, demineralizovaná a deionizovaná voda, transformátorový olej, fluoroinerty a iné
 • kvapalinový chladiaci okruh je náročnejší na prevádzku aj servis ako napr. vzduchové chladiče z TT 
 • súčasťou dodávok HPM therm sú aj dodávky základného príslušenstva
 
 
Kvapalinový chladič pre chladenie IGBT a IGCT modulov   Kvapalinový chladič pre chladenie diód, tyristorov a tranzistorov